logo gorenjci

 

 Goriška knjižnica Franceta Bevka (v nadaljevanju pooblaščeni predstavnik portala) 
 Trg Edvarda Kardelja 4
 5000 Nova Gorica
 in

 

  ime ustanove  (v nadaljevanju partner)

 
  naslov

 

 skleneta naslednjo

 

POGODBO o pogojih objavljanja v spletnem biografskem leksikonu primorci.si
(v nadaljevanju portal)

  1. Spletni biografski leksikon primorci.si je portal za prost dostop do biografskih digitalnih vsebin. Portal upravlja Goriška knjižnica Franceta Bevka in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in je brezplačno dostopen javnosti na spletnem naslovu http://www.primorci.si v skladu s Pogoji uporabe vsebin, ki so objavljeni na istem spletnem naslovu.
  2. Partner bo na portalu objavljal biografski opis, fotografije, bibliografske podatke, spletne povezave ter drugo gradivo in informacije v skladu z vsebinsko zasnovo portala.
  3. Partner jamči, da  z gradivom, ki ga objavlja, razpolaga prosto in zakonito.
  4. Partner je dolžan podatke, ki mu omogočajo objavljanje vsebin na  portalu, varovati kot skrben gospodar ter preprečiti morebitno zlorabo teh podatkov oziroma zlorabo objavljanja vsebin na  portalu (dostop nepooblaščenih oseb, kreiranje vsebin v nasprotju z vsebinsko zasnovo portala in s to pogodbo in podobno).
  5. Upravljavki portala nista odgovorni za objavljene vsebine. Za vsebine je odgovoren  izključno partner, ki jih objavlja.
  6. Upravljavki portala si pridružujeta pravico urejanja vsebin, kar vključuje tudi odstranitev objavljenih vsebin, če te niso v skladu z vsebinsko zasnovo portala ali če njihova objava predstavlja kršitev avtorskega prava ali drugih pravic intelektualne lastnine.
  7. Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore reševali sporazumno. V nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Kranju.
  8. Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.

 

 

V Novi Gorici, dne

 

Pooblaščeni predstavnik portala                          Partner


Goriška knjižnica Franceta Bevka ime ustanove                            
Irena Škvarč, direktorica  direktor/-ica

            žig                                                                                                              žig